ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DC DAK BV

Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden en primeren op deze van de klant en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
Studies, offertes en overeenkomsten
De offerte van DC DAK BV wordt opgesteld op grond van het commercieel bezoek en blijft 1 maand geldig tenzij anders vermeld op de offerte.
Externe factoren, die medebepalend zijn voor het resultaat, maar door de bouwheer niet worden aangegeven, geven geen aanleiding- noch rechtstreeks of onrechtstreeks-tot aansprakelijkheid van DC DAK BV.
Afwijkingen op deze offerte die bij voorbereiding van het werk of bij de installatie aan het licht komen worden uitgevoerd door DC DAK BV in regie waarbij deze als noodzakelijke bijwerken/ of meerwerken beschouwd en aanvaard worden.

Prijzen
Onze offerte is ondeelbaar. Als de klant slechts enkele posten uitkiest en niet de totaliteit van de offerte rekenen wij hiervoor steeds 20% extra aan.

Gevraagde meerwerken en noodzakelijke meerwerken keuze materiaal
Wanneer de klant wenst af te wijken van de door DC DAK BV in de offerte voorgestelde materialen en zelf een ander materiaal van eventueel een andere fabrikant of van een ander type wenst dient deze wijziging aan de oorspronkelijke offerte overeengekomen (al dan niet met tegenofferte) en schriftelijk te worden bevestigd door de klant al dan niet per mail en op eigen risico:
" Wijzigingen aan het voorwerp van de overeenkomst: vb. bepaalde extrawerken, andere installatie, andere materiaalkeuze …
" Wijzigingen van de startdatum en/of voorziene uitvoeringstermijn

DC DAK BV voert alle noodzakelijke bijwerken en gevraagde meerwerken uit in regie.
Meerwerken en bijwerken via mail zijn rechtsgeldig en gelden als akkoord.

Vergunningen en parkeerplaatsen
Bij verbouwing, nieuwbouw en alle andere opdrachten waaraan administratieve vergunningen te pas komen, zorgt DC DAK BV voor de vereiste vergunningen van de overheid m.b.t. de werf. Taksen en retributies, van welke aard ook, die hieruit voortvloeien, zullen doorgerekend worden en op eerste verzoek voldaan worden door de bouwheer.

Stellingbouw
Zo nodig zal DC DAK BV de nodige aanpassingen doorvoeren om deze conform de veiligheidsvoorschriften geschikt te maken voor de uitvoering van de dakwerken.

Veiligheidscoördinatie
Specifieke veiligheidsvoorschriften, opgelegd door de veiligheidscoördinator, die niet gekend zijn bij de opmaak van de offerte en/of bij het indienen van de offerte en dus ook niet opgenomen zijn, zullen desgevallend toegevoegd worden aan de offerte en/of doorgerekend bij de facturatie.

Voorschotregeling
DC DAK BV vraagt 50% voorschot voor aanvang van de werken.
DC DAK BV factureert tussentijds naargelang de stand van de werken 30%.
DC DAK BV factureert 20% of 50% als eindfactuur.

Leverings-en uitvoeringstermijnen
Aangezien de leverings-en uitvoeringstermijnen kunnen afhangen van o.a. de grootte van het project, de toevoer van bepaalde grondstoffen en materialen, eventueel maatwerk en wijzigingen in de offerte zijn deze termijnen louter bij benadering.
De laattijdige start van de werken wegens een van deze redenen geeft geen aanleiding tot de verbreking van het contract of schadevergoeding.
Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd volgens de veroorzaakte kosten en het winstverlies. DC DAK BV bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

Uitvoering van de werken
De klant moet zorgen dat alle boven en ondergrondse, niet zichtbare hindernissen verwijderd zijn zodat de werf bereikbaar en berijdbaar te zijn voor kraanwagens, vrachtwagens, groot materiaal en dergelijke.
Alle voorzieningen van water en elektriciteit en sanitaire voorzieningen zijn ten laste van de klant.
De bouwplaats of werf moet op zo'n manier opgeruimd en georganiseerd zijn, dat DC DAK BV te allen tijde voldoende plaats heeft om de werken efficiënt uit te voeren.
De garantie van DC DAK BV op de daken die zij plaatste vervalt op het moment dat een andere firma, vakman of zelfs een particulier gelijk welke interventie uitvoert.
Bij eiken toepassingen kan door blootstelling aan vocht of weersomstandigheden vlekvorming en tanninevlekken ontstaan. Hiervoor kan DC DAK BV niet aansprakelijk gesteld worden tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk was overeengekomen dat DC DAK BV het hout zou afdekken.
Elke gebeurtenis die DC DAK BV dwingt om de werken tijdelijk te onderbreken zoals: ongevallen, branden, stakingen, lock-out, evenals slechte weersomstandigheden die de kwaliteit van het werk in gevaar brengen, brengt een verlenging van de uitvoeringsduur met zich mee die gelijk is aan de duur van de onderbreking.
Asbest werken worden altijd uitgevoerd voor een vaste prijs die bepaald wordt door DC DAK BV.
Lood, zink en koper wordt daarentegen zo meegenomen door DC DAK BV, tenzij anders overeengekomen.
Voor zoveel als nodig erkent de klant dat DC DAK BV hem erop gewezen heeft dat de werken die DC DAK BV moet uitvoeren ongemakken of hinder kunnen meebrengen voor de woning (en naargelang het geval) de uitbating van zijn eventuele handel. DC DAK BV is in geen geval aansprakelijk voor de hinder en ongemakken die de opdrachtgever zou kunnen ondervinden tijdens de uitvoering van de werken, noch geeft dit aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Aanvraag premies
Voor isolatie- en/of asbest werken helpt DC DAK BV u graag verder met de nodige attesten en formulieren om de premies aan te vragen, conform de huidige reglementering

Eventuele aanpassingen van verbintenissen
Als enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Gewijzigde omstandigheden.
In geval van een onvoorziene omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst zwaarder maakt zullen de partijen opnieuw onderhandelen over de overeengekomen prijs of uitvoeringsmodaliteiten.

Onvoorziene omstandigheden
De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van DC DAK BV om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum

Slechte weersomstandigheden
Bij slechte weersomstandigheden (regenval, vriestemperaturen, het onderwater lopen van het bouwterrein, overdreven windsnelheden, enz.) heeft DC DAK BV het recht om de werken stil te leggen voor een termijn die hij nuttig oordeelt in het belang der werken. Daarbij kan DC DAK BV genieten van een verlenging van de uitvoeringstermijn die even lang is als de onderbrekingsduur.

Dringende interventies
Bij dringende interventies wordt altijd een forfaitair bedrag gerekend van 75 euro als Voorrijkosten.

Aansprakelijkheid
Kleurverschijning, mos, platforms met beplantingen vallen niet onder onze garantie. Bij verandering, door een andere firma of om het even wie, vervalt elke vorm van garantie
Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en de vervreemding van deze goederen en ook voor het materiaal dat zich op de werf bevindt.
Op de verwerkte materialen en producten gelden de garanties van de fabrikant/leverancier. De garanties van DC DAK BV dragen op dat punt niet verder dan die van de fabrikant/leverancier in kwestie.
DC DAK BV biedt geen garantie met betrekking tot de producten of materialen aangekocht door de klant en is niet verantwoordelijk voor gebreken bij de verwerking ervan
Een herstelling wordt niet aanzien als een vernieuwing en bijgevolg geldt de 10-jarige garantie niet.

Betwistingen en gebreken
Betwistingen over levering, uitvoering of facturatie moeten geschieden binnen de acht dagen na de levering, de uitvoering en/of de facturatie en dit bij aangetekend schrijven. DC DAK BV is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden.
In geval dat er zich gebreken voordoen aan de werken en deze tijdig gemeld worden, heeft DC DAK BV de keuze de gebreken te herstellen zodat de werken finaal volgens de overeenkomst afgewerkt worden ofwel hiervoor een schadevergoeding te betalen, beperkt tot het bedrag van de factuur voor de herstellingswerkzaamheden.
Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek, moeten door de klant gemeld worden binnen de maand na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen het jaar na de uitvoering van de werken ingeroepen worden.
Indien dergelijke verborgen gebreken worden vastgesteld, garandeert DC DAK BV het gratis ter beschikking stellen van materiaal of toestellen om het gebrek te verhelpen, of tot betaling van een vergoeding die overeenkomt met de waarde van de gebrekkige materialen. Werkuren en verplaatsingskosten vallen echter niet onder die garantie en kunnen dus alsnog aangerekend worden. Daarnaast wordt op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering.
Enige aansprakelijkheid van DC DAK BV voor eventuele gevolgschade wordt bij deze expliciet uitgesloten.

Ontbinden van de aanneming
Als de klant artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek zou inroepen, wordt de post van al wat DC DAK BV bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 30% van de afgezegde werken.
De werken die al uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken, moeten uiteraard integraal vergoed worden.
Bij verbreking door de aannemer ten laste van de klant wegens hem toerekenbare fout bedraagt de schadevergoeding wegens verbreking 30% van de totale aannemingssom.
Als DC DAK BV zelf het contract niet nakomt, heeft de klant enkel het recht op een soortgelijke vergoeding als diegene die wij van hem kunnen vragen als hij het contract niet nakomt.

Aanvaarding werk
De ingebruikneming van het gebouw en/of de uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en/of werken en de aanvaarding ervan in haar totaliteit. Als er binnen de acht dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt, wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
In de gevallen dat de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek spelen, geldt de voorlopige oplevering als startdatum voor de waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel.
De werken die al uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken, moeten uiteraard integraal vergoed worden.
Als DC DAK BV zelf het contract niet nakomt, heeft de klant enkel het recht op een soortgelijke vergoeding als diegene die wij van hem kunnen vragen als hij het contract niet nakomt.

Betaling en facturatie
Al onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 10 dagen op onze maatschappelijke zetel of op het maatschappelijke adres. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 8% per jaar en is er ook van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag, met een minimum van € 125.
Bij niet-betaling van een voorschot of tussentijdse factuur, behoudt DC DAK BV zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door DC DAK BV. DC DAK BV bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is bv. omwille van vertraging.
Wanneer DC DAK BV door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan DC DAK BV het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is er een vergoeding verschuldigd van 30%.

BTW 6%
Het toepassen van het verlaagde btw-tarief gebeurt uitsluitend op verantwoordelijkheid van de klant.
Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:
1. De werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken.
2. De woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt.
3. De werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens een van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Varia
Foto's en beelden van realisaties kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zijnde publicatie op website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is dient de klant dit schriftelijk te melden.

GDPR
DC DAK BV verwerkt de persoonsgegevens van zijn klanten op basis van de contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde offerte en/of een bestelling. Op vraag van de klant kunnen deze gegevens opgevraagd, verbeterd en/of gewist worden. Gaat u als klant niet akkoord met de manier waarop DC DAK BV uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Bevoegdheid
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de ondernemingsrechtbank of het vrederecht van de bedrijfszetel of maatschappelijke zetel van de aannemers.

Website
DC Dak bv is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, aan u of derden, welke voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.
Ondanks de grote zorg die aan het maken van de website is besteed kan DC Dak bv niet garanderen dat deze site geen fouten bevat of ononderbroken functioneert.