VoorwaardenAlgemeen

Toepassingsgebied
1. De algemene voorwaarden van DC DAK BV zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten, en met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever, klant.
2. De algemene voorwaarden van DC DAK BV hebben voorrang op die die vermeld worden in offertes, bestekken en lastenkohieren. De algemene voorwaarden van DC DAK BV maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Studies, offertes en overeenkomsten
3. Onze offertes blijven 1 maand geldig. Als het btw-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief btw werd overeengekomen. Alle mails zijn rechtsgeldig en meerwerken via mail gelden als akkoord.
4. In afwijking van art. 1793 Burgerlijk Wetboek kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.
5. Bij bouw, nieuwbouw en alle andere opdrachten waaraan administratieve vergunningen te pas komen, zorgt DC DAK BV voor de vereiste vergunningen van de overheid m.b.t. de werf - maar de taksen en retributies van welke aard daarvoor of een provisie daarvoor door ons gevraagd - worden op eerste verzoek voldaan door de bouwheer.

Veiligheidscoördinatie
6. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen doorgerekend worden aan de klant.

Voorschotten
7.Wij vragen 40% voorschot voor aanvang van de werken. Wij factureren tussentijds naargelang de stand van de werken 40%. 20% als eindfactuur welke ook geldt als definitieve oplevering.
8. Het voorschot dat betaald wordt, wordt uitsluitend op de eindfactuur of op laatste factuur verrekend.

Uitvoering van de werken
9. De uitvoeringstermijn is slechts indicatief en de laattijdige start van de werken of uitvoering is geen aanleiding tot de verbreking van het contract.
10.De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil om van DC DAK BV zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.
11. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd volgens de veroorzaakte kosten en het winstverlies. DC DAK BV bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
12.De klant moet ervoor zorgen dat vóór de aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. Bij uitvoeringen van de werken zal de opdrachtgever zorgen voor het tijdig en gratis ter beschikking stellen van elektrische stroom, van een geschikt lokaal voor het opstapelen van de materialen en van het nodige water.
13.Voor zoveel als nodig erkent de opdrachtgever dat wij hem erop gewezen hebben dat de werken die wij moeten uitvoeren ongemakken of hinder kunnen meebrengen voor de woning (en naargelang het geval) de uitbating van zijn eventuele handel. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor deze hinder en ongemakken die de opdrachtgever zou ondervinden tijdens de uitvoering van onze werken en dit geeft geen enkele aanleiding tot enige schadevergoeding van welke aard dan ook. Eveneens kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden bij schade ontstaan door het uitvoeren van onze werkzaamheden.
14. De klant zorgt ook voor 10 meter parking voor de deur voor onze camion met kraan. Ook moet hij ervoor zorgen dat alle boven en ondergrondse, niet zichtbare hindernissen verwijderd zijn.
15.Kleurverschijning, mos, platforms met beplantingen vallen niet onder onze garantie. Bij verandering, door een andere firma of om het even wie, vervalt elke vorm van garantie. Bij isolatiewerken zonder onderdak bestaat altijd het risico dat door kieren in het dak of door een gebroken of weggeschoven pan/lei zich waterinfiltratie voordoet. In geen enkel geval kan DC DAK BV verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele waterschade of ander type schade aan de isolatie of verdere binnenbekleding of andere voorwerpen en/of goederen.
De werf dient bereikbaar en berijdbaar te zijn voor kraanwagen, vrachtwagens, groot materiaal en dergelijke. De ondergronden moeten klaar zijn om onze werken erop aan te brengen.
Asbest op de werf wordt verwijderd door de DC DAK BV en is altijd tegen een meerprijs en is niet in de offerte inbegrepen (onzichtbaar bij opmaak van de offerte), tenzij wel vermeld op de offerte.
16. Bij eiken toepassingen kan door blootstelling aan vocht of weersomstandigheden vlekvorming en tanninevlekken ontstaan. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk gesteld zijn tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen was dat wij het hout dienden af te dekken.
17. Afbraak van zink, koper en lood worden steeds meegenomen door de firma , deze zijn mee verrekend in de eenheidsprijs. Dus eventuele gelden die hier uit voortvloeien zijn steeds te ontvangen door de DC Dak BV

Aansprakelijkheid
18. Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en de vervreemding van deze goederen en ook voor ons materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een goede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel.
19. Op de verwerkte materialen en producten gelden de garanties van de fabrikant/leverancier. De garanties van DC DAK BV dragen op dat punt niet verder dan die van de fabrikant/leverancier in kwestie. DC DAK BV biedt geen garantie met betrekking tot de producten of materialen aangekocht door de klant en is niet verantwoordelijk voor gebreken bij de verwerking ervan.
20. Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie moeten geschieden binnen de acht dagen na de levering, de uitvoering en/of de facturatie en dit bij aangetekend schrijven of via email. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden.
21. In geval er zich gebreken voordoen aan de werken en deze tijdig gemeld worden, heeft DC DAK BV de keuze de gebreken te herstellen zodat de werken finaal volgens de overeenkomst afgewerkt worden ofwel hiervoor een schadevergoeding te betalen, beperkt tot het bedrag van de factuur voor de herstellingswerkzaamheden.
22. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek, moeten door de klant gemeld worden binnen de maand na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen het jaar na de uitvoering van de werken ingeroepen worden.
23. Indien dergelijke verborgen gebreken worden vastgesteld, garandeert DC DAK BV het gratis ter beschikking stellen van materiaal of toestellen om het gebrek te verhelpen, of tot betaling van een vergoeding die overeenkomt met de waarde van de gebrekkige materialen. Werkuren en verplaatsingskosten vallen echter niet onder die garantie en kunnen dus alsnog aangerekend worden. Daarnaast wordt op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering.
24. Enige aansprakelijkheid van DC DAK BV voor eventuele gevolgschade wordt bij deze expliciet uitgesloten.

Aanvaarding werk
25. De ingebruikneming van het gebouw en/of de uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en/of werken en de aanvaarding ervan in haar totaliteit. Als er binnen de acht dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend of per mail werden overgemaakt aan DC DAK BV, wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

Dringende interventies
Bij dringende interventies wordt altijd een forfaitair bedrag gerekend van 75 euro als voorrijkosten.
26. In de gevallen dat de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek spelen, geldt de voorlopige oplevering als startdatum voor de waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel.
27. Als de klant artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek zou inroepen, wordt de post van al wat DC DAK BV bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 30% van de afgezegde werken.
28. De werken die al uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken, moeten uiteraard integraal vergoed worden.
29. Als wij zelf het contract niet nakomen, heeft de klant enkel het recht op een soortgelijke vergoeding als diegene die wij van hem kunnen vragen als hij het contract niet nakomt.

Betaling en facturatie
30. Al onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 10 dagen op onze maatschappelijke zetel of op het maatschappelijke adres. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt ervan rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% per jaar en ook van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag, met een minimum van € 125.
31. Het bewijs van de verzending van de factuur wordt ten genoegen van recht bewezen door het uitgaande factuurboek en/of de opname in de btw-aangifte en alle andere middelen.
32. Bij niet-betaling van een voorschot of tussentijdse factuur, behoudt DC DAK BV zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door DC DAK BV. DC DAK BV bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is bv. omwille van vertraging.
33. Wanneer DC DAK BV door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan DC DAK BV het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is er een vergoeding verschuldigd van 30%.
34. Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

VARIA
35.Onze offerte wordt opgemaakt op grond van de informatie die verstrekt wordt door de klant. Bij het niet aangeven van externe factoren die bepalend zijn voor het resultaat door de bouwheer zijn wij niet aansprakelijk.
36. Foto's en beelden van realisaties kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zijnde publicatie op website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is dient dit ons schriftelijk meegedeeld te worden.
37. Elk technisch geschil, met uitzondering van facturatiegeschillen, m.b.t. tot de uitvoering van de werken moet verplicht op verzoek van één der bouwparticipanten aanhangig gemaakt worden voor verzoening bij de vrederechter of de bevoegde rechtbank vooraleer erin rechte een vordering kan worden ingesteld.

GDPR
38. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt, voor klantenbeheer op basis van contractuele relatie als gevolge van de aanvaarde offerte of een bestelling en niet gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. U kan ons ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Bevoegdheid
39. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank of het vrederecht van de bedrijfszetel of maatschappelijke zetel van de aannemer.

Website
40. DC Dak bv is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, aan u of derden, welke voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.
41. Ondanks de grote zorg die aan het maken van de website is besteed kan DC Dak bv niet garanderen dat deze site geen fouten bevat of ononderbroken functioneert.