ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DC DAK BV

Juridische informatie

De Besloten Vennootschap of BV ‘DC Dak’ met zijn maatschappelijke zetel te Gaston de Grootelaan 35, 9810 Nazareth BTW nummer BE 0478.236.427 hierna genoemd: “DC DAK.

 

Definities

 • Bouwheer: De fysieke persoon of rechtspersoon die aan ons opdracht geeft tot de werken.
 • Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Ondernemer: Een iedere natuurlijke persoon die zelfstandig beroepsactiviteit uitoefent dus ook eenmanszaken, zaakvoerders van een vennootschap, bestuurders, beoefenaars van een vrij beroep, kunstenaars, enz. Alsook iedere rechtspersoon.
 • Hoofdaannemer: DC DAK.
 • Onderaannemers: Identificeerbaar tijdens de werken.
 • Meerwerken/extra-uren en/of bijwerken: Deze omvatten alle prestaties die naast of boven de offerte worden of moeten uitgevoerd worden, ongeacht om welke reden ook: zoals werken veroorzaakt door miscommunicatie met de consument, alle mondelinge afspraken gemaakt tijdens de het verloop van werken. Alle werken die niet zichtbaar of niet opgenomen zijn op het moment van de voorbereiding en voorafgaande bezichtiging van de werken. Alle werken die zich opdringen maar niet bekend of niet te voorzien waren bij de start van de werken maar wel noodzakelijk geacht worden om hetzij het resultaat, vermeld op de offerte te kunnen behalen, hetzij de geplande werken beter en vlotter te laten verlopen, en/ of werken om erger of schade te voorkomen worden noodzakelijke bijwerken genoemd.
 • Deze noodzakelijke bijwerken worden afzonderlijk gefactureerd/regie, evenals de extra materialen die nodig voor de uitvoering van de meerwerken/bijwerken.
 • Korte termijn: Hiervan bestaat geen wettelijke definitie. De duur is afhankelijk en wordt bepaald aan de hand van de concrete omstandigheden van de zaak.
 • Vergunningen: Bouw, melding, kap, omgevingsvergunningen. Deze lijst is niet beperkend.
 • NBW: Nieuw Burgerlijk Wetboek.

 

Contractueel evenwicht en eerlijk speelveld

Bij het opmaken van deze algemene voorwaarden werd zoveel mogelijk rekening gehouden met het creëren van het evenwicht in de clausules tussen de contractpartijen rekening houdend met hun hoedanigheid.

Bij eventuele onverenigbaarheid tussen de clausules van beide partijen zullen partijen eerder uitwerking willen geven, zo geheel of gedeeltelijk aan deze clausule eerder dan te beslissen tot de nietigheid of de ongeldigheid ervan.

 

Toepassingsgebied consument

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en/of bestelbon van DC DAK en op elke tot stand gekomen overeenkomst dit zowel op afstand als op de maatschappelijke zetel van DC DAK en dit tussen DC DAK en de consument. Opdat algemene voorwaarden van een partij deel zouden uitmaken van een contract is hun effectieve kennis door de andere partij vereist of tenminste de mogelijkheid om er effectief kennis van te nemen alsook een aanvaarding (artikel 5.23, lid één NBW).

De algemene voorwaarden worden beschouwd als voor kennisname en als tegenstelbaar wanneer de algemene voorwaarden gevoegd zijn bij de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Precontractuele informatieverplichting consument

Overeenkomstig artikel VI.2, 7° WER zal DC DAK de klant consument voorafgaandelijk aan de contractsluiting actief informeren omtrent de algemene voorwaarden die hij tot het contractuele veld wil laten behoren die ongebruikelijk of buitensporig (zouden kunnen) zijn.

 

Werking Algemene voorwaarden

Opdat algemene voorwaarden van een partij deel zouden uitmaken van een contract is hun effectieve kennis door de andere partij vereist of tenminste de mogelijkheid om er effectief kennis van te nemen alsook een aanvaarding (artikel 5.23, lid één NBW).

 

Hoofdelijk en ondeelbare verbintenis

Als de bouwheer een vennootschap is, is de ondertekenaar statutair gemachtigd om op te treden en zal op eerste verzoek hiervan het bewijs voorleggen, zo niet is het een persoonlijke, ondeelbare en hoofdelijke verbintenis in eigen naam.

 

Offertes, overeenkomsten en toelichtingen

De offerte van DC DAK wordt al dan niet opgesteld op grond van het commercieel bezoek en blijft 30 dagen geldig vanaf de verzending van de offerte.

Onze offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Hierbij gaan wij ervan uit dat er zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen dan deze bij de aanvang aan ons meegedeeld. Adviezen en informatie met betrekking tot de materialen, montages, installaties etc. worden naar best vermogen gegeven en verplichten ons niet. Afbeeldingen, monsters, karakteristieken, maten en gewichten delen wij vrijblijvend mee en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Afwijkingen op de aanvaarde offerte die pas bij de voorbereiding van het werk, productie of uitvoering aan het licht komen zal DC DAK uitvoeren in regie.

Liften, containers en parkeerplaatsen zijn niet voorzien in onze offerte tenzij anders vermeld.

 

Ondeelbaarheid offerte

De offerte van DC DAK is ondeelbaar.

Indien de Ondernemer toch één of meerdere posten uitkiest dan behoudt DC DAK zich het recht om een verhoging toe te passen van 30% op de uitgekozen post.

 

Totstandkoming/ aangaan van de overeenkomst

Partijen zijn akkoord om af te wijken van het beginsel van het consensualisme en kwalificeren de overeenkomst als een subjectief plechtig contract.

Dit betekent dat voor de overeenkomst bepaalde vormvereisten nageleefd moeten worden bij gebrek waaraan de overeenkomst kan nietig verklaard worden.

De overeenkomsten worden dan ook afgesloten uitsluitend via navolgende vormvereisten:

•   De klant verzendt het akkoord met onze offerte per mail en dit wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening tussen de klant en DC DAK. Partijen erkennen dat dit

    dan dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening tot bewijs van het akkoord met de offerte en de bijgevoegde algemene voorwaarden;

•   Fysieke ondertekening van de overeenkomst en de ondertekening of minstens aanvaarding van de algemene voorwaarden (dit document).

 

Plannen Consument

De consument licht ons zoveel mogelijk in over de elementen die bestaan maar nog niet opgesomd of medegedeeld zijn en die schade kunnen veroorzaken door uitvoering van de aanneming.

Als zich op de plaats van de uitvoering van de werkzaamheden ondergrondse infrastructuur bevindt moet de consument de ligging hiervan zo nauwkeurig mogelijk aan

DC DAK meedelen, alvorens de werken kunnen starten.

Voor alle bovengrondse infrastructuur zal de consument de juiste ligging doorgeven aan DC DAK.

Wegens niet - of onjuiste mededeling van de ligging of plannen door de consument is DC DAK op die basis niet aansprakelijk voor de veroorzaakte beschadiging en gevolgschade.

 

Verzekering en/of wet Peeters

Een verzekeringsattest dat de 10-jarige aansprakelijkheid dekt (wet van 31 mei 2017, ook de wet-Peeters genoemd) wordt op eenvoudig verzoek verstrekt en de prijs wordt aangeduid op de offerte.

 

Vergunningen en parkeerplaatsen

Alle noodzakelijk vergunningen bij bouw, nieuwbouw en/ of renovatie die in functie van de uit te voeren werken noodzakelijk zal de bouwheer zelf moeten aanvragen Hier treft DC DAK geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de administratieve vergunningen tenzij anders overeengekomen op de offerte. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de bouwheer.

De bouwheer dient voldoende parkeermogelijkheid te voorzien in de onmiddellijke omgeving van het werfadres, hetzij via privé parking, parkeerverbodsborden of vergunning via de overheid aangevraagd door de bouwheer. Alle mogelijke boetes of retributies zijn ten koste van de bouwheer.

 

Prijzen aanneming toelichting consument

De prijs van de aannemer wordt vastgesteld hetzij als een aanneming tegen vaste prijs, aanneming tegen onbepaalde prijs, aanneming op bestek en aanneming tegen betrekkelijk vaste prijs.

De prijzen gelden louter voor de in de offerte zelf voorziene hoeveelheden, aangerekende afmetingen, aangeduide voorzieningen, fases en termijnen.

Als blijkt dat na de definitieve opmeting de vermoedelijke hoeveelheden in meer of min moeten worden berekend dan worden deze verrekend en meegedeeld op de (tussentijdse)factuur. 

 

Prijzen aanneming toelichting consument

Regie

In tegenstelling tot een offerte tegen een vaste prijs staat bij een offerte in regie de prijs geheel niet vast. Bij het afsluiten van de overeenkomst wordt geen aannemingssom bepaald. De consument kent pas achteraf, nadat de werken volledig zijn uitgevoerd, het te betalen bedrag.

DC DAK rekent in regie uiteraard niet eender welke prijs aan. Hij rekent geen overdreven tarieven aan. Er zal steeds gekeken worden naar het gebruikelijke tarief voor dat bepaalde werk. Bij werken in regie wordt er op eerste vraag een uitgebreide tussentijdse prestatie staat bezorgd.

De klant consument, zal aan DC DAK een richtprijs of een maximumprijs vragen.

DC DAK is dan verplicht om je te waarschuwen als hij merkt dat deze richt- of maximumprijs dreigt overschreden te worden. De tijdige waarschuwing moet de klant consument de mogelijkheid bieden om te kiezen tussen de verderzetting van de werken mits bijbetaling, of de stopzetting.

De prijs in regie wordt in de offerte vermeld per man/uur eveneens als de verplaatsingskosten.

 

Prijsbepalingen en- stijgingen

Prijslijsten en offertes zijn gebaseerd op de prijsbepalende elementen bekend op het ogenblik van de prijsopmaak. Elke verandering in deze prijsbepalende elementen die een wijziging in een prijs van de prijslijst van de aanneming of van een onderdeel van de offerte uitmaken, laat DC DAK toe de opgegeven prijzen aan te passen aan de kostprijs van dat ogenblik. Deze aanpassing slaat op de prijs van de materialen en grondstoffen. In voorkomend geval ook op de prijs van de loonkosten.

Deze clausule is niet beperkend. Elke beslissing of maatregel door toedoen van de overheid, (zowel nationaal, supranationaal of internationaal) met als voorwerp de beperking of de reglementering van de koop, verkoop, invoer en daardoor direct of indirect prijsstijgingen tot gevolg heeft, zal DC DAK toelaten de overeenkomst aan te passen aan de kostprijs van dat ogenblik.

Wijzigingen materiaalkeuze in de offerte

Wanneer de bouwheer wenst af te wijken van de materialen die DC DAK in de offerte aanbiedt en in de plaats daarvan zelf een ander materiaal van een ander type voorstelt of eventueel van een andere fabrikant wenst, dan zal de klant/consument deze wijziging die aan de oorspronkelijke offerte overeengekomen is (al dan niet met tegenofferte) schriftelijk bevestigen en dit al dan niet per mail en op eigen risico.

Het betreft vooral:

 1. Wijzigingen aan het voorwerp van de overeenkomst: vb. bepaalde extrawerken, andere installatie, andere materiaalkeuze,enz.
 2. Wijzigingen van de startdatum en/of de voorziene uitvoeringstermijn.

 

Meerwerken en bijwerken

Meerwerken: Deze worden voorafgaandelijk voor akkoord aan of door de bouwheer medegedeeld.

Bijwerken: Deze worden voor de goede orde rechtsgeldig ter kennis gebracht van de bouwheer ofwel mondeling ofwel per mail, w-app, sms of in een addendum aan de bestaande overeenkomst en in dit geval bevestigd aan de consument.

 

Veiligheidscoördinatie

Met specifieke veiligheidsvoorschriften, opgelegd door de veiligheidscoördinator, die niet gekend zijn bij de opmaak van de offerte en/of bij het indienen van de offerte kan uiteraard geen rekening worden gehouden. Deze worden zonodig toegevoegd aan de offerte en/of doorgerekend bij de facturatie.

 

Voorschotregeling

DC DAK vraagt 40% voorschot voor aanvang van de werken.

DC DAK factureert tussentijds naargelang de stand van de werken (> 1 week) 30%.

DC DAK factureert 30% of 60% als eindfactuur.

 

Uitvoering– en leveringscondities

Aangezien de leverings-en uitvoeringscondities afhankelijk zijn van: de grootte van het project, de toevoer van bepaalde grondstoffen en materialen, levertijd van onze fabrikant en/of leverancier, eventueel maatwerk en/ of vertragingen door externe aannemers of onderaannemers en wijzigingen in de offerte zijn deze termijnen noodzakelijkerwijze bij benadering maar zal de bouwheer stipt op de hoogte gehouden worden van het verloop.

Uitvoering van gelijk welke montage en/of plaatsing wordt op voorhand per mail afgesproken.

De laattijdige start van de werken of uitvoering is geen aanleiding tot de verbreking van het contract of schadevergoeding.

De uitvoeringstermijn wordt steeds berekend in werkdagen en dit van maandag t.e.m. vrijdag.

Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de bouwheer of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de bouwheer werken, is de bouwheer een vergoeding verschuldigd volgens de veroorzaakte kosten en het winstverlies.

DC DAK bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

Elke gebeurtenis die ons dwingt om de werken tijdelijk te onderbreken zoals: ongevallen, brand, stakingen, lock-out, alsook slechte weersomstandigheden die de kwaliteit van ons werk in gevaar brengen, brengt een verlenging van de uitvoeringsduur met zich mee die gelijk is aan de duur van de onderbreking zonder dat deze lijst beperkend is.

 

Overmacht algemeen

Overmacht is een ontoerekenbare onmogelijkheid voor de schuldenaar om zijn verbintenis na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het onvoorzienbaar en het onvermijdbaar karakter van het beletsel tot nakoming.

(artikel 5.226 N.B.W). Er is pas sprake van overmacht wanneer aan twee voorwaarden is voldaan. Vooreerst moet er een effectieve onmogelijkheid bestaan om een bepaalde verbintenis uit te voeren of na te komen. Ten tweede moet die onmogelijkheid het gevolg zijn van een omstandigheid of gebeurtenis die niet toerekenbaar is aan de schuldenaar van de betreffende verbintenis.

 

Consument en overmacht

In geval van een consument als contractpartij wordt het overmacht begrip restrictief geïnterpreteerd en is er slechts sprake van overmacht indien de uitvoering van een verbintenis absoluut onmogelijk blijkt.

 

Stellingbouw

Zo nodig zal DC DAK de nodige aanpassingen doorvoeren om deze conform de veiligheidsvoorschriften geschikt te maken voor de uitvoering van de dakwerken.

 

Plaatsing van onze containers

De bouwheer wijst aan waar de container moet geplaatst worden. De bouwheer kijkt er op toe dat de plaats waarop gemanoeuvreerd moet worden stevig en ruim genoeg is voor een gevulde container.

 

Gebruik van onze containers

De bouwheer respecteert de vulling van de containers zoals door DC DAK bepaald.

 

Medewerking consument

De consument voorziet bij de werken altijd een redelijk onderhouden werftoilet en de nodige zaken omtrent de hygiëne – en veiligheidsvoorschriften.

In geval van door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die vreemd zijn aan de activiteiten van DC DAK zal de consument erop toezien dat deze activiteiten op zo’n manier verricht en tijdig vooraf worden meegedeeld, dat de uitvoering van ons werk daarvan geen vertraging ondervindt.

De consument staat in voor het onderhoud en het goed behartigen van de door DC DAK geïnstalleerde en verwerkte goederen of materialen als een ‘voorzichtig en redelijk persoon’.

Voor schade door nalatigheid van de consument zijn kant is DC DAK niet aansprakelijk.

De consument mag zelf geen enkele activiteiten uitvoeren of laten uitvoeren door derden, aan de woning en de omgeving voor de voorlopige oplevering der werken zonder voorafgaand schriftelijk akkoord met DC DAK.

 

Globale uitvoeringsrechten

De werf dient bereikbaar en berijdbaar te zijn voor kraanwagen, vrachtwagens, groot materiaal en dergelijke.

De bouwplaats of werf moet op zo’n manier opgeruimd en georganiseerd zijn, dat DC DAK te allen tijde voldoende plaats heeft om de werken efficiënt uit te voeren.

De ruimte waar DC DAK de werken dient uit te voeren moet altijd vlot toegankelijk, berijdbaar en bereikbaar zijn.

De ondergronden moeten klaar en geschikt zijn om onze werken erop aan te brengen.

DC DAK voert alle verpakkingsmateriaal en eventueel afval, die het gevolg kan zijn van de door ons uitgevoerde werken af en stort dit tenzij anders overeengekomen in de offerte. Dit wordt afzonderlijk aangerekend aan de consument.

DC DAK leeft bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving na, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

 

Asbest aanwezigheid en/of verwijdering

De kosten voor onderzoek, analyse en verwijdering van eventuele aanwezigheid van asbest zijn niet inbegrepen in de offerte en zijn op eigen verantwoordelijkheid van de bouwheer. Dit dient steeds voorafgaandelijk te gebeuren en schriftelijk doorgegeven worden aan DC DAK zodat een veilige werkomgeving in kaart wordt gebracht.

Als in het kader van de uitvoering van de werken door de aannemer de aanwezigheid van asbest wordt vastgesteld, brengt deze de bouwheer hiervan op de hoogte.

In voorkomend geval zijn de kosten voor onderzoek, analyse en verwijdering van asbest, evenals andere schade ten gevolge hiervan, ten laste van de bouwheer..

Wanneer voormelde omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werkzaamheden weer op te starten.

 

 

Uitvoering/ renovatie dakwerken

Als er een gevelbekleding aan een opgaande muur die aansluit op ons te vernieuwen dakvlak onze waterdichte aansluiting belemmerd dan is DC DAK genoodzaakt een aanpassing te voorzien die een waterdichting waarborgt. DC DAK moet ten alle tijden een degelijke aansluiting voorzien aan opgaande muren. Indien er bij de start van onze werken bv. gevelbekleding te dicht ligt bij het dakvlak ligt dat wij moeten bewerken, dan slijpen wij hier de gevelbekleding af tot op de hoogte die noodzakelijk is om onze werken uit te voeren. De eigenaars zijn hiervan op de hoogte.

Bij een akkoord voor werken gaat DC DAK er ook vanuit dat de eigenaar van de woning de buren heeft ingelicht m. b.t de gevelbekleding en de noodzakelijke aansluitingen.

Voor het bovenbrengen van onze materialen zal DC DAK gebruik maken van een kraan of van een ladderlift indien mogelijk. Er zal op voorhand bepaald worden via welke weg de materialen worden af- en aangevoerd.

Bij renovatiewerken aan platte daken, met inbegrip van al dan niet de dakstructuur m.b.t. gordingen en kepers, kan het zijn dat tijdens de werken barsten of scheuren ontstaan in muren en/ of gyproc.

Deze barsten of scheuren zijn een (onvermijdelijk) gevolg van de renovatie werken, en/of verbetering of versterking van de dak structuur.

Het bijwerken/ herstellen/ schilderen van eventuele barsten of markeringen valt niet onder de verantwoordelijkheid van DC DAK tenzij anders overeengekomen.

Lood, zink en koper wordt daarentegen zo meegenomen door DC DAK, tenzij anders overeengekomen.

 

Aanvraag premie

Voor isolatie- en/of asbest werken helpt DC DAK BV u graag verder met de nodige attesten en formulieren om de premies aan te vragen, conform de huidige reglementeringen.

 

Hinder bij uitvoering aanneming

Voor zoveel als nodig erkent de consument dat DC DAK hem erop gewezen heeft dat de werken die DC DAK moet uitvoeren ongemakken of hinder kunnen meebrengen voor de woning en (naargelang het geval) de uitbating van zijn eventuele handelsexploitatie. DC DAK is in geen geval aansprakelijk voor de hinder en ongemakken die de consument zou kunnen ondervinden tijdens de uitvoering van de werken, noch geeft dit aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

 

Aansprakelijkheid

Externe factoren, die medebepalend zijn voor het resultaat, maar door de klant/consument niet worden aangegeven geven geen aanleiding- noch rechtstreeks of onrechtstreeks-tot aansprakelijkheid van DC DAK.

DC DAK is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de consument of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de consument verantwoordelijk is,  dan dient de consument de daaruit voor DC DAK voortvloeiende schade en kosten te vergoeden.

DC DAK is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de consument een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

In zover ons enige aansprakelijkheid wordt weerhouden blijft deze in ieder geval beperkt tot, naar onze keuze, de reparatie van het gebrek of de vervanging van het door ons geleverde en beperkt zich enkel tot de levering zonder dat wij gehouden zijn tussen te komen in de kosten van verwijdering, plaatsing of verwerking.

Enige aansprakelijkheid van DC DAK voor eventuele gevolgschade wordt uitgesloten.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde en niet verwerkte materialen blijven eigendom van DC DAK tot op het ogenblik van de volledige betaling. De consument staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en de vervreemding van deze goederen en ook voor het materiaal dat zich op de werf bevindt. De consument zal bij schade en/of vervreemding instaan voor de kosten die hieraan verbonden zijn.

Het is de consument niet toegestaan, zolang de verschuldigde prijs, inclusief accessoria, niet volledig voldaan is, de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden en/of op een andere wijze te bezwaren met welk recht dan ook.

Het pandrecht is van toepassing.

 

Klachten, gebreken of bepaling m.b.t. onze aansprakelijkheid

Betwistingen over levering, uitvoering of facturatie moeten gebeuren binnen een korte termijn na de levering, de uitvoering en/of de facturatie en dit bij aangetekend schrijven of per mail. DC DAK is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode.

 

In het algemeen

Zichtbare gebreken

Voor de zichtbare gebreken moet de bouwheer zijn opmerkingen ten laatste doen bij de zogenaamde oplevering van de werken. Bij gebrek daaraan op dat tijdstip wordt hij geacht de werken te hebben aanvaard.

De oplevering kan formeel gebeuren maar ook stilzwijgend. Dit is het geval wanneer de klant het werk zonder enig voorbehoud heeft aanvaard, de factuur voorbehoudsloos betaald heeft of de prestaties gedurende een langere tijd inhoudelijk niet betwist heeft.

Alle klachten omtrent zichtbare gebreken dienen bij ontvangst en binnen een korte termijn schriftelijk door de bouwheer te worden geformuleerd met een nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht.

Lichte verborgen gebreken

Voor de lichte verborgen zijn wij tegenover de bouwheer enkel gehouden wanneer deze ingeroepen worden binnen de twee jaar na de oplevering (en wanneer de dagvaarding/vordering binnen een redelijke termijn na het ontdekken van het gebrek wordt ingesteld voor de rechtbank.)

Variant 1. Onderhandelingen schorsen de termijn niet schorsen  (mogelijk ongeldig)

Variant 2. Onderhandelingen schorsen de termijn enkel wanneer dat blijkt uitduidelijke en ernstige voorstellen en argumenten.

Zware verborgen gebreken stabiliteit

Voor ernstige gebreken, die de stabiliteit van het gebouw bedreigen, zijn wij tien jaar aansprakelijk vanaf de oplevering waarvan de begindatum wordt bewezen door het proces verbaal van oplevering zo dit voorhanden is en zoniet wordt de datum bepaald met vrij bewijs en ondermeer zonder beperkend te zijn door aanvaarding van het werk door de bouwheer zonder voorbehoud of door zijn voorbehoud loze betaling

 

In het bijzonder

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van het hout of het lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

In geval aan ons toerekenbare en tijdig gemelde gebreken of beschadigingen, op welke juridische grond dan ook, heeft DC DAK de keuze de gebreken te herstellen zodat de werken finaal volgens de overeenkomst afgewerkt worden ofwel hiervoor een schadevergoeding te betalen, beperkt tot het bedrag van de factuur voor de herstellingswerkzaamheden.

 

Verandering van omstandigheden

Als er zich onvoorziene omstandigheden zouden voordoen, die noch door DC DAK noch door de bouwheer kunnen worden voorkomen en die de economische basis van de overeenkomst aantasten ten nadele van één van de betrokken partijen, dan moeten die partijen gezamenlijk de vereiste aanpassingen aan de aanneming afspreken.

Als de partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen dan duiden zij gezamenlijk een expert aan hetzij in onderling akkoord, hetzij via bemiddeling, arbitrage of de rechter. Die expert kan eventueel een schadevergoeding aan één van de partijen opleggen, rekening houdend met de gerechtvaardigde kosten naar de analogie Artikel 5.74 NBW.

 

Anticipatory breach

DC DAK kan mits schriftelijke kennisgeving de uitvoering van zijn eigen verbintenis opschorten als duidelijk is dat de bouwheer zijn verbintenis niet tijdig zal nakomen en de gevolgen daarvan voldoende ernstig zijn voor DC DAK.

Dit duurt voort tot de bouwheer voldoende waarborgen voor de goede uitvoering van zijn verbintenis biedt. Dit betekent bijgevolg dat DC DAK zijn eigen verbintenis kan opschorten hoewel de prestatie van de consument nog niet opeisbaar is.

DC DAK kan mits schriftelijke kennisgeving het contract in uitzonderlijke omstandigheden bovendien ontbinden als duidelijk is dat de consument niettegenstaande een aanmaning om binnen een redelijke termijn voldoende +waarborgen voor de goede uitvoering van zijn verbintenis te bieden, zijn verbintenis niet tijdig zal nakomen en de gevolgen daarvan voldoende ernstig zijn voor DC DAK.

Aanvaarding werk

De ingebruikneming van het gebouw, de constructie en/of de uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als goedkeuring van de bouw en/of werken en de aanvaarding ervan in haar totaliteit. Als er binnen een korte termijn na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt, wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

 

Digitale aanvaarding

Indien de bouwheer niet aanwezig is en de werken dienen opgeleverd te worden zullen wij foto’s nemen van de door ons uitgevoerde werken en deze per mail doormailen naar de consument onder vorm van een digitale oplevering. De consument moet eventuele opmerkingen aan DC DAK mededelen hetzij per mail, hetzij per aangetekend schrijven en heeft daarvoor een korte termijn die niet langer zal zijn dan 14 dagen.

In de gevallen dat de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek spelen, geldt de voorlopige oplevering als startdatum voor de waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel.

Vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst

Bij niet-betaling van een vooschot of tussentijdse factuur, behoudt DC DAK zich het recht voor om de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de schuldenaar te ontbinden conform Art. 5.93 NBW.

 

Ontbinding overeenkomst door de opdrachtgever

Wanneer de bouwheer een einde stelt aan de aanneming dan is hij een schadevergoeding verschuldigd voor een bedrag van 30% welk bedrag niet kennelijk onredelijk is en waarbij wordt rekening gehouden met de schade en alle andere omstandigheden in het bijzonder met de rechtmatige belangen van ons als schuldeiser.

 

Opzegging overeenkomst door de opdrachtgever Artikel 1794.

De bouwheer kan ten allen tijden een einde maken aan de aanneming. De bouwheer is dan wel verplicht om de aannemer in zo’n geval schadeloos te stellen voor alle uitgaven, alle arbeid en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.

Deze posten worden forfaitair bepaald op 30% en deze schadevergoeding is verschuldigd boven op de vergoeding voor de werken die reeds gebeurd zijn..

 

Betaling Factuur

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen.

 

Niet tijdige betaling factuur

Intresten.

Deze factuur is betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening zoals die is opgegeven op de factuur.

Als de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties.

Schadevergoeding ondernemer

Elke laattijdige betaling door de klant ondernemer geeft ons tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10,5% van de factuurbedragen, met een minimum van 250 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten.

Invorderingskosten

Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de klant.

 

Schuldvordering consument

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:

•  € 20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan € 150;

•  € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de € 150;

•  € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €5 00, met een totaallimiet van €2.000.

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som

Bewijsrecht tussen ondernemingen algemeen

Bewijs kan tussen ondernemingen of tegen ondernemingen, zoals omschreven in artikel I.1, eerste lid van het Wetboek economisch recht worden geleverd door alle bewijsmiddelen, behalve in de uitzonderingen die vastgesteld zijn voor bijzondere gevallen.

(boek 5 Art. 8.11. NBW)

 

Bewijsrecht verzending factuur onderneming

Het bewijs van de verzending van de factuur wordt ten genoegen van recht bewezen door het uitgaande factuurboek en/of de opname in de btw-aangifte en alle andere middelen.

 

Btw verlegd

Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

 

BTW 6% regelgeving

Het toepassen van het verlaagde btw-tarief gebeurt uitsluitend op verantwoordelijkheid van de consument.

Wanneer de consument bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur niet schriftelijk betwist, dan wordt hij geacht

te erkennen dat:

•   De werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum  

    van de eerste factuur met betrekking tot die werken;

•   De woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt;

•   De werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens aan één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw- tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

VARIA

Foto’s en beelden van realisaties kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zoals publicatie op website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is dient de bouwheer dit schriftelijk te melden.

 

GDPR

DC DAK verwerkt de persoonsgegevens van zijn consument en op basis van de contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde offerte en/of een bestelling. In geen geval worden deze gegevens gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Op vraag van de consument kunnen deze gegevens opgevraagd, verbeterd en/of gewist worden. Gaat u als consument niet akkoord met de manier waarop DC DAK uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

Ongeldige voorwaarden

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

 

Bevoegdheid

Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

 

Website

DC Dak bv is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, aan u of derden, welke voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

Ondanks de grote zorg die aan het maken van de website is besteed kan DC Dak bv niet garanderen dat deze site geen fouten bevat of ononderbroken functioneert.